Skip to main content

Operasi Hutan

Penguatkuasaan

Kesalahan Hutan

Mengikut Akta Perhutanan Negara 1984 ( Pindaan 1993)

Denda maksima RM 500,000 dan dipenjarakan tidak kurang dari 1 tahun dan tidak melebihi 20 tahun.
 • Seksyen 15 - Larangan mengambil hasil hutan dari hutan simpanan kekal atau tanah Kerajaan melainkan jika dilesen.

 • Seksyen 40 - Lesen pemindah adalah dikehendaki bagi memindahkan hasil hutan dari daripada Tanah Berimilik, Tanah di Bawah Lesen Penduduk Sementara, Tanah Lombong dan Tanah Rizab.

 • Seksyen 86 - Penalti kerana melancung, atau mencacat, atau memiliki alat bagi melancung, tanda pada pokok dan kayu dan mengubah tanda sempadan.
Denda maksima RM 50,000 dan/atau dipenjarakan maksima 5 tahun

Termasuk kesalahan seperti pekerjaan yang menyalahi undang-undang atau menjalankan aktiviti di dalam Hutan Simpanan Kekal; Memindahkan hasil hutan tidak pada tempat dan waktu yang ditetapkan; Mengambil atau mengutip sebarang hasil hutan termasuk rotan, buah-buahan, tumbuhan herba, mineral; dan membuang atau melupuskan sebarang bahan buangan; Larangan membakar dan menghalang pegawai dari menjalankan tugas atau enggan memberi kerjasama.

Seperti dalam Seksyen 32, 66, 67, 68, 69, 81(1)(b), 81(1)(c), 82(1), 84, 85, 87, 92, 96, 97, 98 & 100

Denda maksima RM 10,000 dan/atau dipenjarakan maksima 3 tahun

Kesalahan termasuk memasuki Hutan Simpanan Kekal; penggunaan jalan hutan, melepaskan ternakan; membenarkan ternakan meragut. Mencari, mengambil atau memindah apa-apa hasil hutan atau mineral; membersih atau membajak tanah dengan tujuan pertanian atau maksud lain; Menggunakan bahan beracun atau bahan letupan bagi maksud menangkap ikan atau memasang jerat atau menjebak.

Seperti dalam Seksyen 47, 50(4), 81(1)(a), 81(1)(d), 81(1)(e), 81(1)(f), 81(1)(g) & 83

Seksyen Kesalahan Hutan

Seksyen Keterangan Seksyen Denda
15 Larangan mengambil hasil hutan dari hutan simpanan kekal atau tanah Kerajaan melainkan jika dilesen, dsb. Tidak melebihi RM 500,000 dan penjara tidak kurang daripada satu tahun tetapi tidak melebihi 20 tahun.
25 Pengarah boleh memerintahkan pemegang lesen supaya memberhentikan kerja jika terdapat pelanggaran Akta atau lesen. Tidak melebihi RM 50,000 atau/dan dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun, dan jika kesalahan itu kesalahan yang berterusan, didenda selanjutnya yang tidak melebihi daripada RM 1,000 bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada hari yang kesalahan itu berterusan.
32 Pendudukan, atau penjalanan aktiviti di atas, hutan simpanan kekal dilarang. Tidak melebihi RM 50,000 atau/dan penjara tidak melebihi 5 tahun.
40 Lesen pemindah adalah dikehendaki bagi memindahkan hasil hutan dari tanah tertentu:
 • Tanah berimilik
 • Tanah Lesen Pendudukan sementara
 • Tanah Lombong
 • Tanah Rizab
Tidak melebihi RM 500,000 dan penjara tidak kurang daripada satu tahun tetapi tidak melebihi 20 tahun.
47 Tidak dibenarkan masuk ke dalam hutan tertutup tetapi ada kecualian tertentu. Tidak melebihi RM 10,000.
50 Penggunaan jalan hutan tanpa permit jalan dilarang. Tidak melebihi RM 10,000
66 Tempat pengukuran hasil hutan yang dipindahkan dari kawasan lesen. Tidak melebihi RM 50,000 atau/dan penjara tidak melebihi 5 tahun.
67 Tempat pengukuran hasil hutan yang dipindahkan dari tanah beri milik dan tanah lombong. Tidak melebihi RM 50,000 atau/dan penjara tidak melebihi 5 tahun.
68 Memiliki, menjaga / mengawal apa-apa hasil hutan tanpa pas pemindah. Tidak melebihi RM 50,000 atau/dan penjara tidak melebihi 3 tahun.
69 Operator loji penukaran dikehendaki mempunyai pas pemindah dan rekod pengukuran. Tidak melebihi RM 50,000 atau/dan penjara tidak melebihi 5 tahun.
Tidak dapat atau enggan menyerahkan pas pemindah dan rekod ukuran untuk pemeriksaan. Tidak melebihi RM 10,000 atau/dan penjara tidak melebihi 3 tahun.
81
 • 1(a) Perbuatan yang dilarang dalam hutan simpanan kekal: melepaskan ternakan/ membenarkan ternakan meragut.
Tidak melebihi RM 10,000.
 • 1(b) menebang, memotong, menggelang, menanda, memangkas atau menoreh mana-mana pokok; atau merosakkan dengan api, atau selainnya, atau memindahkan mana-mana pokok atau kayu.
Tidak melebihi RM 50,000 atau/dan penjara tidak melebihi 5 tahun.
 • 1(c) menyebabkan apa-apa kerosakan semasa menebang manamana pokok atau memotong atau mengheret mana-mana kayu.
Tidak melebihi RM 50,000 atau/dan penjara tidak melebihi 5 tahun.
 • 1(d) mencari, mengambil, mendedahkan kepada apa-apa proses pengilangan atau memindahkan apa-apa hasil hutan atau mineral
Tidak melebihi RM 10,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya.
 • 1(e) membersih atau membajak mana-mana tanah untuk tanaman atau apa-apa maksud lain.
Tidak melebihi RM 10,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya.
 • 1(f) menggunakan bahan beracun, atau dinamit atau bahan letupan lain di dalam sungai atau tasik bagi maksud menangkap ikan; atau memburu, menembak, menangkap ikan atau memasang jerat atau menjebak.
Tidak melebihi RM 10,000 atau penJara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya.
 • 1(g) menceroboh dengan apa jua cara yang sebelum ini tidak dilarang dalam seksyen ini.
Tidak melebihi RM 10,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya.
82 Larangan ke atas pembakaran. Tidak melebihi RM 50,000 atau/dan penjara tidak melebihi 5 tahun.
83 Pembuangan sampah-sarap secara mengganggu Tidak melebihi RM 10,000 atau/dan penjara tidak melebihi 3 tahun.
84 Memiliki hasil hutan secara menyalahi undang-undang. Tidak melebihi RM 50,000 atau/dan penjara tidak melebihi 5 tahun.
85 Pas pemindah dikehendaki bagi pemindahan hasil hutan di antara Negeri. Tidak melebihi RM 50,000 atau/dan penjara tidak melebihi 5 tahun.
86 Penalti kerana melancung, atau mencacat, atau memiliki alat bagi melancung, tanda pada pokok dan kayu dan mengubah tanda sempadan. Tidak lebih RM 500,000 dan penjara tidak kurang daripada satu tahun tetapi tidak melebihi 20 tahun. Tidak boleh di kompaun.
87 Penalti am - melanggar mana-mana kaedah hutan di bawah akta ini. Tidak melebihi RM 50,000 atau/dan penjara tidak melebihi 5 tahun.
92(3) Kuasa untuk memberhenti dan menggeledah pengangkut.
Enggan memberi kerjasama rujuk Seksyen 92 (2)
Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya.
93(2) Kewajipan pegawai yang menyita.
Mengusik, memindah, merosak atau memusnahkan barang-barang yang disita.
Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya.
96(2) Pegawai hutan boleh memasuki dan memeriksa loji penukaran, dsb.
Menghalang pegawai hutan untuk memasuki atau memeriksa loji penukaran atau premis.
Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya.
97(2) Pengarah boleh melarang pengambilan hasil hutan atas sebab tertentu.
Tidak mematuhi Seksyen 97 (1) larangan dan sekatan pengambilan hasil hutan atas sebab silvikultur dan lain-lain.
Tidak melebihi RM 50,000 atau/dan penjara tidak melebihi 5 tahun.
98(2) Pengarah boleh menutup saluran air atau jalan hutan.
Tidak mematuhi Seksyen 98 (1)larangan menggunakan saluran air dan jalan hutan dalam HSK.
Tidak melebihi RM 50,000 atau/dan penjara tidak melebihi 5 tahun.
100 Memberi maklumat kepada pegawai hutan. Tidak melebihi RM 50,000 atau/dan penjara tidak lebih 5 tahun.
107 Penyalahgunaan kuasa. Tidak melebihi RM 50,000 atau/dan penjara tidak melebihi 5 tahun.